skip to Main Content

دانلود قالب نسخۀ اول سایت اصلی هاست ایران

design-hostiran-commingsoon

با اینکه این قالب بسیار قدیمی است وممکن است کاربرد چندانی نداشته باشد ولی جهت بایگانی و ارائه در حال آماده سازی قالب هستیم. دوباره در روز های آینده سر بزنید.

دانلود قالب نسخۀ دوم سایت اصلی هاست ایران

v2-theme-1

• تاریخ طراحی : شهریور ۱۳۸۸
• طراح قالب : محسن طالب
• کدنویسی قالب : مسیح مقدم، فرهاد مفیدی
• کدنویسی هستۀ وب سایت : سایت به صورت استاتیک طراحی شده بود.
• پنل مدیریت وب سایت و پرتال کاربران : سیستم WHMCS

رمز فایل: design.hostiran.net

دانلود قالب نسخۀ سوم سایت اصلی هاست ایران

design-hostiran-commingsoon

با اینکه این قالب بسیار قدیمی است وممکن است کاربرد چندانی نداشته باشد ولی جهت بایگانی و ارائه در حال آماده سازی قالب هستیم. دوباره در روز های آینده سر بزنید.

دانلود قالب نسخۀ چهارم سایت اصلی هاست ایران

design-hostiran-ver4

• تاریخ طراحی : آبان ۱۳۹۱
• طراح قالب : مسیح مقدم ( توضیحات بیشتر )
• کدنویسی قالب : مسیح مقدم، فرهاد مفیدی
• کدنویسی هستۀ وب سایت : سایت به صورت استاتیک طراحی شده بود.
• پنل مدیریت وب سایت و پرتال کاربران : سیستم WHMCS

رمز فایل: design.hostiran.net

دانلود قالب نسخۀ اول سایت واحد طراحی و توسعه

design-hostiran-v1-3

• تاریخ طراحی : خرداد ۱۳۹۱
• طراح قالب : مسیح مقدم
• کدنویسی قالب : مسیح مقدم
• کدنویسی هستۀ بخش مدیریت وب سایت : هستۀ سایت روی فریم ورک Zend توسط سپهر یوسفیان

رمز فایل: design.hostiran.net

دانلود قالب نسخۀ دوم سایت واحد طراحی و توسعه

design-hostiran-ver2-1

• تاریخ طراحی : فروردین ۱۳۹۲
• طراح قالب : مسیح مقدم
• کدنویسی قالب : عمید افشار
• کدنویسی هستۀ وب سایت : هستۀ سایت روی فریم ورک Codeigniter توسط عمید افشار
• پنل مدیریت وب سایت و پرتال کاربران : فریم ورک Codeigniter توسط عمید افشار

رمز فایل: design.hostiran.net

Back To Top